• Angelplace on Earth

Soul Realignment Reading Basic

For Swedish version scroll down ...

Soul Realignment Reading Basic


The consultation includes:

Soul Profile

Soul Realignment

Property Realignment

 1. My pre-work with the Soul Profile, Soul Realignment and Property Realignment

 2. I energetically open the door to facilitate the process for you

 3. 60 min consultation on Skype or messenger where I present my findings to you and we discuss the reading

 4. Email with full reading

 5. My clearing work for issues found during the reading

I start with your reading within 24 hours of receiving payment and I will contact you by email as soon as I work on your Soul Realignment Reading. You will get your reading sent to you by email when it is finished. It will take 5 days or less for me to finish your reading and we will book a time for the 60 min consultation through Skype or Messenger so we can talk the reading through.

I have the right, after checking all circumstances to cancel the reading within 24 hours of receiving payment. In case I cancel the reading, you will have a 100% refund of the payment you did. You can contact me and cancel the reading BEFORE I started working with it, usually within 24 hours of your order. Readings which have been started will not be refunded except for the above mentioned.


When you DECIDE to have a Soul Realignment Reading and we work together ... I need some information from you ...

Learn more about the 30 Day Program at www.angelplaceonearth.com/soulrealignment-readings

I also do Sessions and Programs based on what YOU Personally need and want. If you have a special concern or issue, email me at angelplaceonearth@gmail.com with your request and I can customize a session or program for you and come back to you with my suggestion and a price. Please mark the email with "Soul Realignment".


Read more about Anne as an Advanced Soul Realignment Practitioner

Soul Realignment Readings are deep, powerful readings that will help you understand the Divine nature of your soul, why you experience the things in life as you do, how you can be realigned with your true essence, how you can express your soul and start to make the changes in your life you long for. Soul Realignment Readings helps YOU have a fresh start and to Align with YOUR Souls Purpose ...

The purpose of doing a Soul Realignment Reading is to find out about the Divine nature of your own Soul. We find information based on your Soul’s origination among with other factors, how you through choice have shaped your own experience over many lifetimes and much more. The information helps you in expressing your own Divine nature in your present life. The reading provides you with explanations to why you encounter and experience many of your current circumstances. All information provided is for you to understand what is going on in your life and how you, with new choices, can heal old patterns and issues and move forward. It’s about getting and being conscious. The beauty of consciousness is that we are aware. We need to be aware so we can make those new choices and see the change we long for.


My teacher Andrrea Hess said: ”The point of Soul Realignment is to restructure the Divine Soul Blueprint back to how it was when the Soul was created by Divine Source - back to its state at its origination.”


When we have found out who you are at a soul level, gathered information about circumstances and issues that might stay in your way, I energetically ”clear” your Akashic Record of negative influences that have been created during your lifetimes, including this lifetime, by your choices. Any influence from others will be cleared as well. We all interact with each other all the time. These influences manifest in your current life as blockages. This opens up for you to make new choices and therefor shifts your experiences in this life from now on. The intention with this work is to assist YOU in your own work with yourself, so you better can align with your Divine Self and create a beautiful experience as a human. The reading and the work is merely a tool to help you to be aligned with you soul in your human body. Remember that your physical experience is not lesser than your spiritual experience. All your incarnations and your soul are equally sacred.


What are the The Akashic Records? The Akashic Records are the energetic “book of life” and store all information about us as a soul from the moment of our origination from the Divine, all our incarnations, all choices we have ever made. We all have our own Akashic Records and because the Records contain information, it is fifth dimensional. The Akashic Records contain a huge amount of information and exsist in all time and space. The human experience is a third dimensional experience, the fourth dimension is about the ego and the fifth dimension is about you as a spiritual being. All dimensions co-exist at the same time, but they are different in vibrations. Everything you think, say and do as well as all you have said, thought and done creates an energy that is ”recorded” in your Akashic Records.


Read more about Anne as an Advanced Soul Realignment Practitioner


Soul Realignment Reading Basic


Konsultationen inkluderar:

Soul Profile (Själs Profil)

Soul Realignment (Själs Realignment)

Property Realignment (Realignment Bostad)

 1. Mitt förarbete med din Soul Profil, Soul Realignment och Property Realignment

 2. Jag öppnar dörren energimässigt för att underlätta processen för dig

 3. 60 min konsultation via Skype eller Messenger där jag presenterar mina resultat för dig och vi diskuterar läsningen

 4. Email med den fulla läsningen

 5. Mitt Clearing arbete för det som hittades under läsningen

Du får din läsning skickad till dig via e-post när den är klar. Det tar 5 dagar eller mindre för mig att klargöra din läsning och vi kommer att boka en tid för 60 minuter konsultation via Skype eller Messenger (eller annat forum du har tillgång till) så att vi kan prata igenom läsningen.


När du bestämt dig för att beställa en Soul Realignment Reading och vi arbetar tillsammans ... behöver jag lite information från dig ...

Läs mer om 30 dagars programmet på www.angelplaceonearth.com/soulrealignment-readings

Jag gör också sessioner och program baserat på vad DU personligen behöver och vill ha. Om du har ett särskilt önskemål eller problem, maila mig på angelplaceonearth@gmail.com med din förfrågan och jag kan anpassa en session eller ett program för dig och återkomma till dig med mitt förslag och ett pris. Markera e-postmeddelandet med "Soul Realignment".

Läs mer om Anne som en Advanced Soul Realignment Practitioner


Soul Realignment Readings är djupa, kraftfulla läsningar som hjälper dig att förstå din själs gudomliga natur, varför du upplever saker i livet som du gör, hur du kan anpassa dig till din själs verkliga natur, hur du kan uttrycka din genom din själ och börja göra de förändringar i ditt liv du längtar efter. Soul Realignment Readings hjälper DIG att få en ny start och att anpassa sig till DIN själs syfte ...


Syftet med att göra en Soul realignment Reading är att ta reda på din själs gudomliga natur. Vi hittar information baserad på din själs ursprung bland många andra faktorer, hur du genom val har format din egen upplevelse under många livstider och mycket mer. Informationen hjälper dig att uttrycka din egen gudomliga natur i ditt nuvarande liv. Läsningen ger dig förklaringar till varför du stöter på och upplever många av dina nuvarande omständigheter. All information som tillhandahålls är till för dig att förstå vad som händer i ditt liv och hur du med nya val kan heala gamla mönster och problem och gå vidare. Det handlar om att bli medveten. Det underbara med att bli medveten är att vi är uppmärksamma. Vi måste vara medvetna så att vi kan göra de nya valen och se den förändring vi längtar efter.


Min lärare Andrrea Hess sa: "Poängen med Soul Realignment är att omstrukturera din Divine Soul Blueprint (Gudomliga Själs Plan) tillbaka till hur det var när själen skapades av den Gudomliga Källan - tillbaka till dess tillstånd vid ursprunget."


När vi har fått reda på vem du är på själsnivå, samlat information om förhållanden och frågor som kan påverka dig negativt idag, "rensar jag" energimässigt ditt Akashic Records (Akasha Arkiv) från negativa påverkningar som har skapats under alla dina livstider, inklusive denna, genom dina val. Allt inflytande från andra kommer också att rensas. Vi interagerar alla med varandra hela tiden. Dessa påverkningar visar sig i ditt nuvarande liv som blockeringar. Detta öppnar upp för dig att göra nya val och därför kan du förändra dina upplevelser i detta liv från och med nu. Avsikten med detta arbete är att hjälpa DIG i ditt eget arbete med dig själv, så att du bättre kan anpassa dig till ditt gudomliga själv och skapa en vacker upplevelse som människa. Läsningen och arbetet är bara ett verktyg för att hjälpa dig att anpassa dig till din själ i din mänskliga kropp. Kom ihåg att din fysiska upplevelse inte är mindre viktig än din andliga upplevelse. Alla dina inkarnationer och din själ är lika heliga.


Vad är Akashic Records (Akasha Arkivet)? Akashic Records (Akasha Arkivet) är den energimässiga ”livets bok” och lagrar all information om oss som en själ från det ögonblick då vi skapades av det gudomliga, genom alla våra inkarnationer, via alla val vi någonsin har gjort. Vi har alla våra egna Akashic Records (Akasha Arkiv) och eftersom arkiven innehåller information är de femdimensionella. Akashic Records (Akasha Arkivet) innehåller en enorm mängd information och existerar i all tid och rum. Den mänskliga upplevelsen är en tredje dimensionell upplevelse, den fjärde dimensionen handlar om egot och den femte dimensionen handlar om dig som en andlig varelse samt om information. Alla dimensioner existerar samtidigt, men de är olika i vibrationer. Allt du tänker, säger och gör så väl som allt du har sagt, tänkt och gjort skapar en energi som är "inspelad" i ditt Akashic Records (Akasha Arkiv).


Läs mer om Anne som en Advanced Soul Realignment Practitioner


Much Love & Light


18 views0 comments

Recent Posts

See All
Contact & Subscription Newsletter

Required Fields *

arrow&v
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pinterest
 • YouTube

Check the box if you want to receive the newsletter!

Fill in the form OR email angelplaceonearth@gmail.com

© 2020 all rights reserved Angelplace on Earth

Design by Angelplace on Earth